fbpx

“ซีพีเอฟ”

“ซีพีเอฟ”

“ซีพีเอฟ” เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเซีย แปซิฟิก การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บก และสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุก และปรุงสุก การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจช่องทางการขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และอาหารในรูปแบบร้านค้าปลีก และร้านอาหาร กำลังต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก มองหาโอกาส และความท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จพร้อมกับเราเพื่อมุ่งสู่การเป็น “ครัวของโลก” สวัสดิการและประโยชน์ของพนักงาน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดเงินโบนัสประจำปี การตรวจสุขภาพประจำปี การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน สวัสดิการเงินช่วยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติ สวัสดิการของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยหรือคลอดบุตร สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน) สวัสดิการเงินยืมกรณีเจ็บป่วย หรือมรณกรรม สวัสดิการช่วยเหลือกรณีมรณกรรม สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว สวัสดิการประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ สวัสดิการเบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตปฏิบัติงานปกติ เงินรางวัลพิเศษ จากยอดขายรายเดือน งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และกิจกรรมทางสังคมต่างๆ